Ervalla skola

Fakta om skolan
Ervalla skola har 86 elever, fördelade från förskoleklass upp till år 6. Skolan är organiserad i åldersblandade klasser, förutom skolår 2 som är åldershomogen. Skolan rymmer även fritidsverksamhet, vilken huvudsakligen delar lokaler med förskoleklassen. Eleverna bor i samhället Ervalla samt i den omgivande landsbygden. En stor del av eleverna åker skolskjuts till skolan.


Trygghet i skolan
Framträdande för skolans verksamhet är ett aktivt arbete för att varje elev ska känna sig trygg i skolan. På skolan finns ett väl inarbetat faddersystem. Diskussionen kring frågor som rör etik och moral är ett naturligt inslag i vardagen och är alltid aktuell.
Läs mer om trygghetsarbetet.

 


Elevinflytande
Eleverna på Ervalla skola ska känna att de har inflytande, att de kan vara med och påverka. I vårt förhållningssätt ingår att alla har en röst värd att lyssnas på.
Läs mer om inflytande.


Eget ansvar
Det arbetas även målmedvetet kring elevernas ansvar för sitt eget lärande. Genom att arbeta med planeringsböcker tränas eleverna i att ta ansvar för sitt eget skolarbete.
Läs mer om arbetsformer.

Rektor skolan Elisabeth Long: 019-213282
Rektor förskolan Monica Schulstad: 019-281216


Skolans lokaler

Skolhuset inrymmer all verksamhet under samma tak utom textilslöjden som är inrymt  i ett boningshus ett stenkast från skolan. För att ta sig dit får eleverna ta en kort promenad.

Fritidsgård
Skolan används även av fritidsgården.

Bibliotek
Skolans bibliotek används även till mindre konferenser och möten.

Idrottshall
Skolan har en idrottshall som även används av Ervalla sportklubb (ESK) under kvälls- och helgtid.

Förskolan
Tvärs över skolgården ligger förskolan, med vilken skolan och fritidshemmet samarbetar.

 

Fakta Örebro Kommun